การบริหารงานลูกหนี้ในงานบัญชีเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับลูกหนี้ที่บริษัทหรือองค์กรต้องเก็บเงินจากลูกค้าหรือลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือการซื้อขายสินค้าหรือบริการ การบริหารงานลูกหนี้มีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินที่ค้างชำระได้ ดังนี้:

  1. การวิเคราะห์ลูกหนี้: เป็นกระบวนการที่ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้และสถานะการชำระเงินในทุกๆ รอบการเรียกเก็บเงิน การวิเคราะห์ลูกหนี้ช่วยให้ทราบถึงยอดค้างชำระที่ต้องเรียกเก็บ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและประเภทของลูกหนี้ เช่น ลูกค้าประจำหรือลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อสินค้ากับบริษัทมาก่อน

  2. การสร้างและออกเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้: เมื่อมีการตรวจสอบลูกหนี้แล้ว คนงานบัญชีจะสร้างและออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน อาทิเช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า หรือใบกำกับภาษี เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงยอดเงินที่ค้างชำระและวันที่ครบ

การบริหารงานลูกหนี้

  • ตรวจสอบเอกสารวางบิลต่าง ๆ
  • คัดแยกและจัดเก็บเอกสาร
  • ติดตามหนี้ค้างชำระ
  • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและเช็ค
  • ทำรายงานสรุป เช่น ยอดลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน, รายงานอายุลูกหนี้ เป็นต้น

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

Contact me

180/68 Sinsap Nakorn Village, Theparak Road, Khlong Thanon Sai Mai, Bangkok 10220

Phone : 082 - 798 2266

Copyright © 2021 Ryunosuke.co All Rights Reserved